רענון תמונה

בפלסטיקום שומרים
על פרטיותך ואף אחד
לא יכול לנטר את
התמונה האישית שלך.

Mobirise

תנאי שימוש בפלסטיקום

השימוש בתוכנה דורש חיבור לאינטרנט

פלסטיקום שומר על פרטיותך ותמונתך אינה נשמרת במערכת!


כל הנאמר באתר כולל השימוש בתוכנות אינו מהווה ייעוץ רפואי לשום דבר ועניין


באמצעות כניסה לאתר הנך מביעה את הסכמתך לכל תנאי התקנון. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא.


בעל האתר רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בעל האתר ו/או כל הבא מטעמו.


אתר זה מופעל תחת: www.plasticoom.com (להלן: "כתובת האתר"). תנאי התקנון חלים על כל דפי האתר וכל מתחם המופעל תחת כתובת זו.


כל שימוש באתר זה ו/או בכל תוכן שבו הנו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.


פתיחת חשבון לשימוש בתוכנה ללא תשלום תגרור תביעה משפטית וקנס בגובה של 100000 ש"ח, לידיעתך כל פעולותיך בזמן ההרשמה נשמרות כולל הIP שלך.


הכותרות בתקנון זה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.


כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.


תקנון זה ממצה את כל המוסכם בין המשתמש לבעל האתר. כל הסכם ו/או הבנה קודמים, ככל שהתקיימו בטלים בזהקניין רוחני

זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר (למעט הזכויות ב"חומרי צד ג" כהגדרת מושג זה להלן) שייכות לבעל האתר. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.


זכויות היוצרים בתכנים התלת מימדיים המוצגים באתר שייכות לחברת רנישופ השימוש בתכנים אלה כפוף לתנאי תקנון זה.


מבלי לגרוע מהזכויות לעיל, ניתן להשתמש בתכנים הכלולים באתר זה לשימוש אישי ופרטי בלבד ובכפוף ליתר תנאי תקנון זה. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו שימוש עצמי, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעל האתר.


מבלי למעט מן האמור לעיל, אין ליצור כל עותקים של התכנים באתר זה או של כל חלקים מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי, ללא היתר מראש ובכתב מבעל האתר.


חומרי צד ג' וחומרים המועלים על ידי משתמשים

המידע והתכנים האחרים המפורסמים בחומר הפרסומי המופיע באתר, וכן כל מידע ו/או תכנים אחרים המפורסמים באתר זה על-ידי מפרסמים ו/או צדדים שלישיים (להלן "חומרי צד ג'"), ו/או ע"י משתמשים לרבות, טקסטים, מידע, גרפיקה, תמונות וצילומים, מפורסמים על-ידי המפרסמים ו/או המשתמשים בלבד ועל אחריותם הבלעדית.


בהעלאת חומר לאתר מצהיר המשתמש כי הוא בלבד בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות היוצרים והמבצעים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בחומר, וכי אין בחומר כל פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי ו/או בדין.